Private Equity & Venture Capital

Venture capital (rozvojový kapitál) je typ investície skôr pri spoločnosti v jej počiatočných fázach. O private equity investíciach sa spomína v neskorších fázach spoločnosti. Následujúci list Vám priblíži jednotlivé typy financovania.

  • Seed capital (predštartovné financovanie) - financovanie skorých štádií firiem v procese zakladania. Patrí sem financovanie vývoja prototypu, získavanie patentu, financovanie prieskumu trhu ohľadom produktu, či výberu pracovného tímu. Častokrát sa realizuje z vlastných prostriedkov zakladateľov.
  • Start-up capital (štartovné financovanie) - financovanie začiatku firmy kde sa už predpokladá existujúci produkt ako aj trh, na ktorý sa zamerajú aktivity. 
  • Early stage financing (financovanie počiatočného rozvoja) -  ide o financovanie firiem, ktoré už existujú avšak s určitým obmedzením a majú potenciál na ďalší rozvoj. Tieto firmy nie sú schopné zabezpečiť si financovanie svojho rozvoja úverom, najmä preto, že nemajú čím za tento úver ručiť.
  • Later stage development, expansion capital (rozvojové financovanie) -  Ide o investície do už zabehnutých firiem, ktoré majú potenciál pre ďalšiu expanziu. Zvyčajne ide o investíciu súvisiacu s expanziou na nové trhy, zväčšeniu výrobných kapacít, či na vývoj a zavedenie nového produktu.
  • Debt replacement capital (financovanie dlhov) - V prípade, že sa firma dostane do krátkodobej straty a zadĺženosti, vstupuje do nej investor, preplatí časť dlhov a získava kapitálový podiel.
  • Rescue capital (záchranný kapitál) - Je špeciálny typ kapitálovej investície, kedy je manažment stratovej firmy finančne podporený vo svojej snahe o záchranu firmy. Podmienkou poskytnutia financovania je spojenie investície s rozvojovým programom, ktorý by po záchrane mal firmu nasmerovať na jej ďalší rozvoj a rast určený na udržanie chodu spoločnosti.
  • Acquisition capital (financovanie akvizícií) - Kapitál je určený na nákup inej spoločnosti, prípadne podielov na nej.
  • Buyout - V prípade transakcií typu buyout sa kupuje väčšinový podiel v spoločnosti. Cieľom je uskutočniť hladký prechod do ďalšieho štádia rozvoja spoločnosti.
  • Leveraged Buyout - Bankové financovanie skombinované s investovaním vlastných prostriedkov investora na odkúpenie väčšinového podielu na spoločnosti.