SLOVCA dnes

SLOVCA ponúka možnosť zastupovať spoločné záujmy investorov private equity a rozvojového kapitálu. Členovia aj asociovaní členovia prispievajú k vytvoreniu prostredia pre rozvoj investícií na Slovensku a taktiež majú záujem o uľahčovanie financovania pre malé a stredné podniky.

SLOVCA je členom asociácie Invest Europe, predtým známu ako Európska asociácia private equity a rozvojového kapitálu (EVCA) a je v aktívnom kontakte s ďalšími asociáciami pôsobiacimi v Európe prostredníctvom neformálnej siete národných asociácií združených v Invest europe. Pre Invest Europe každoročne zhromažďuje údaje o fondoch venture kapitálu a private equity z prostredia SR. Tieto údaje sú publikované vo výročnej správe Invest Europe.

V súčasnosti SLOVCA:

  • zastupuje profesionálne záujmy svojich členov
  • spolupracuje s vládou na ďalšom rozvoji právneho, fiškálneho a finančného prostredia pre investorov rozvojového kapitálu ako aj podnikateľov, na ktorých investície smerujú (spolupráca s Ministerstvom hospodárstva, Ministerstvom financií)
  • podporuje a podnecuje vytváranie a rozvoj spoločností, ktorých cieľom sú priame investície do inovátorských a technologických projektov malých a stredných podnikov, prostredníctvom majetkových účastí svojich členov na základnom imaní spoločností
  • uľahčuje možnosti syndikovaných investícií pre členov SLOVCA
  • rozvíja a udržiava vysokú profesionalitu a etiku svojich členov, v súlade s Etickým kódexom SLOVCA
  • informuje o možnostiach financovania rozvojovým kapitálom medzi podnikateľmi, s cieľom zvýšiť množstvo projektov financovaných rozvojovým kapitálom na Slovensku