Kapitálové investície vs pôžičky

Spoločnosť sa môže financovať buď z vlastných operácií alebo zarobených prostriedkov, prípadne z finanćných prostriedkov svojích majiteľov no vo veľa prípadoch sú tieto nedostatočné a na rad sa dostáva otázka externého financovania. 

V zásade sú dve najrozšírenejšie možnosti externého financovania - bankový úver a kapitálová pôžička, ktoré sa od seba v značnom odlišujú.

Kapitálové investície majú oproti klasickým bankovým úverom veľa výhod. Pre obdržanie bankového úveru je potrebné ručiť majetkom firmy, čo hlavne pri novovzniknutých firmách, alebo firmách operujúcich v digitálnom odvetvií, môže predstavovať obrovský problém. Každomesačné splácanie úverovej splátky taktiež firme znižuje obnos prostriedkov na iné operácie. Výhodou tohto typu financovania firmy je, že podiely vo firme sa majiteľovi alebo majiteľom nemenia a majú nad firmou naďalej plnú kontrolu. Treba však dodať, že pri bankových úveroch  exsitujú popri ručeniu vlastným majetkom aj iné prostriedky ako si banka znižuje svoje riziko. Zmluva o poskytnutí úveru často obsahuje zmluvné podmienky, v angličtine covenants, ktoré majiteľov spoločnosti obmedzujú napríklad v zvyšovaní ďaľšieho zadlžovania firmy (debt-to-asset ratio) a v rôznych iných záležitostiach. Na Slovensku ale prevláda problém, že bankové inštitúcie zvyčajne kvôli rizikovosti projektu alebo kvôli absencií majetku na ručenie za investíciu neposkytujú novovznikutým firmám alebo firmám z technologického priemyslu úverové podmienky, ktoré by pre dané firmy boli vyhovujúce. Ako ďalšia alternatíva pre získanie externého financovania preto prichádza tzv. kapitálová investícia.

Kapitálová investícia prestavuje investíciu výmenou za podiel na firme. Hlavným cieľom investície je podporiť firmu v jej raste, expanzií na zahraničné trhy alebo jej zafinancovať výskumné a vývojové aktivity. S kapitálovou investíciou prichádzajú do firmy nie len finančné prostriedky na ďalší rozvoj ale aj nový investor. Predaj podielu je pre majiteľov firmy jedna z najdôležitejších otázok a je veľmi dôležité nájsť správneho investora, ktorý vie firme pomôcť nie len finančne, ale aj svojim know-how, skúsenosťami a kontaktmi. Často teda nejde o to, ktorý investor ponúkne najviac peňazí za najnižší podiel na firme ale aj o to kam vie firmu posunúť bezohľadu na peniaze - často sa pri tejto téme používa pojem hľadania smart money.