Etický kódex

 1. Členstvo v SLOVCA predpokladá podporu rozvoja slovenského sektoru rozvojového kapitálu napomáhaním podnikateľskej činnosti a investovaním do perspektívnych ekonomických aktivít s významným potenciálom rastu z hľadiska produktov, technológie, obchodných koncepcií a služieb. Okrem toho by členovia mali prispievať k vytváraniu priaznivej klímy pre podniky, ktoré hľadajú rozvojový kapitál.
 2. Členovia budú presadzovať a dodržiavať etické normy správania sa a v každej dobe sa budú k sebe navzájom i k spoločnostiam, ktoré hľadajú rozvojový kapitál, správať čestne a poctivo.
 3. Členovia budú svoju podnikateľskú činnosť prevádzať profesionálnym spôsobom a nebudú sa zaoberať praktikami, ktoré by poškodili celkový obraz sektoru rozvojového kapitálu.
 4. Členovia uznávajú, že sa musia predovšetkým starať o to, aby posilnili podniky, do ktorých investujú, čo povedie k tomu, že fondy, ktoré spravujú, prinesú kapitálový výnos. Na ekonomiku a na sektor rozvojového kapitálu sa budú dívať skôr z dlhodobého horizontu a smerovať k vytváraniu hodnôt behom času, namiesto aby sa zaoberali krátkodobými špekuláciami.
 5. Členovia nebudú osočovať, hanobiť ani nespravodlivo kritizovať žiadneho iného člena pri akýchkoľvek jednaniach s budúcimi klientmi ani iným spôsobom.
 6. Členovia nebudú používať investorské finančné prostriedky k tomu, aby zvyšovali blahobyt svojich riaditeľov, riadiacich pracovníkov, zamestnancov, poverených a iných zástupcov alebo im pomáhali, s tou výhradou, že títo ľudia budú mať podľa obvyklých zmlúv o náhrade a podieloch na zisku prospech z úspechu týchto finančných prostriedkov.
 7. Členstvo v SLOVCA predpokladá, že sa členovia budú aktívne angažovať v podnikoch, do ktorých investujú, a táto angažovanosť bude konštruktívne využitá ku prospechu príslušného podniku.
 8. Členovia, ktorí sponzorujú investičné združenie spoločne s inými stranami, či už sú členmi SLOVCA alebo nie, musí s takými stranami jednať na základe plného odhalenia všetkých závažných skutočností.
 9. Členovia nepríjmu do svojich fondov upísaný kapitál, ktorý pochádza z bližšie neurčených zdrojov a nebudú zastupovať predné kapitálové spoločnosti, ktoré zatajujú účel svojho podnikania.
 10. Členovia budú zodpovední svojim investorom a budú svojich investorov plne a pravidelne informovať, vrátane poskytovania pravidelných finančných správ.
 11. Žiadny člen nevyužije nepatričným spôsobom svojho postavenia v SLOVCA ani nezneužije žiadne informácie určené pre SLOVCA.
 12. Členovia budú rešpektovať dôverný charakter informácií, ktoré im predajú podniky, ktoré hľadajú rozvojový kapitál alebo podniky, do ktorých investovali.
 13. Všetci členovia musia predávať SLOVCA alebo jej menovanému zástupcovi informácie o investíciách. Tieto informácie budú považované za dôverné a budú používané k zostavovaniu správ sektoru rozvojového kapitálu, v ktorých budú uverejňované len súhrnné informácie.
 14. Za neetické správanie sa bude považovať aj akýkoľvek úhybný manéver, ktorého cieľom bude zastrieť nedodržanie mravného kódexu a akýchkoľvek nariadení vzdaných predstavenstvom SLOVCA k jeho presadzovaniu.

Členovia budú požadovať, aby ich riaditelia, zamestnanci, zástupcovia a menovaní zástupcovia dodržiavali tieto normy. Členovia sa vyhnú financovaniu podnikov a účasti na činnostiach, ktoré nie sú v súlade s týmito cieľmi.