Prinášame Vám štastiku zhotovenú Invest Europe, zachytávajúcu vývoj zamestnanosti v private equity, ktorý celkovo pôsobí ako katalyzátor pre budovanie úspešných podnikov, podporuje rast a tvorbu pracovných miest a významne prispieva k európskej ekonomike.

Private equity je základným kameňom európskej ekonomiky prítomným v každom regióne a v každom hlavnom podnikovom sektore na kontinente. Od technologických a biovedných startupov po malé a stredné podniky výrobného odvetvia a veľké medzinárodné spoločnosti zamerané na spotrebiteľov, spoločnosti podporované private equity vytvárajú a podporujú milióny pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou a tým stimulujú prosperitu a rast.

Hlavné zistenia:

  • Private equity podporuje 10,5 milióna pracovných miest v európskych spoločnostiach, čím sa stáva hlavným zamestnávateľom vo väčšine priemyselných odvetví.
  • V roku 2021 bolo v Európe 26 157 spoločností podporovaných private equity vo všetkých odvetviach a regiónoch. Z toho 18 851 boli malé a stredné podniky, ktoré zamestnávali 874 785 ľudí. Údaje o zamestnanosti sú založené na extrapolácii vzorku 14 641 portfólio spoločností.
  • Spoločnosti podporované private equity v Európe vytvorili v roku 2021 10,5 milióna pracovných miest, čo predstavuje 4,5 % z celkového počtu 235 miliónov pracovníkov v Európe.
  • Zamestnanosť v rámci portfólio spoločností sa delí na rôzne fázy. Spoločnosti v fáze buyout vytvorili 6 519 716 pracovných miest, spoločnosti v rastovej fáze prispeli k 3 044 947 pracovným miestam, a spoločnosti v rizikovej fáze (venture) vytvorili 581 720 pracovných miest. Ostatné kategórie, vrátane spoločností zameraných na záchranu a obnovu, prispeli k 335 847 pracovným miestam.
  • Súkromnokapitálové spoločnosti, vo všetkých fázach investícií, majú podiel na tvorbe pracovných miest. Spoločnosti zamerané na rizikovú fázu (venture), napriek pôsobeniu v neistom období, zaznamenali výrazný rast počtu zamestnancov vo svojich portfólio spoločnostiach, pridali 85 268 pracovných miest (25 %). Spoločnosti zamerané na buyout, ktoré typicky podporujú väčšie spoločnosti, zvýšili počet zamestnancov o 177 307 (5 %).
  • V roku 2021 spoločnosti podporované private equity spoločne vytvorili čistý počet 341 910 pracovných miest, čím sa zdôrazňuje pozitívny vplyv na tvorbu pracovných miest. Tento počet je približne rovný populácii mesta Bilbao vo Španielsku.
  • V porovnaní s celkovým európskym podnikateľským sektorom, spoločnosti podporované private equity dosiahli v roku 2021 tempo tvorby pracovných miest vo výške 6,5 %, čo je vyššie ako celková miera rastu zamestnanosti vo výške 1,2 %.
  • Malé a stredné podniky (SMEs), podporované private equity, zohrali významnú úlohu v tvorbe pracovných miest a v roku 2021 vytvorili o 12 % viac nových pracovných miest.
  • V niekoľkých sektoroch došlo k významnému rastu pracovných miest v spoločnostiach podporovaných private equity. Odvetvie informačných a komunikačných technológií zamestnávalo 1 436 143 osôb a pridalo 87 708 nových pracovných miest (13,6 % rast). Finančné a poisťovacie činnosti zamestnávali 325 559 ľudí a vytvorili 13 131 nových pracovných miest (8,3 % rast). Odvetvie biotechnológií a zdravotníctva zamestnávalo 1 229 342 osôb, pričom bolo vytvorených ďalších 46 785 pracovných miest (7,2 % rast).

Celú štatistiku nájdete v prílohe.