Ponúkame vám krátky prehľad o financovaní menej rozvinutých odvetví, ktorý poskytol Invest Europe v spolupráci s European Investment Bank Group. Článok obsahuje príručku nástrojov financovania EÚ, schém financovania, riešení kapitálového financovania, typov implementácie a troch hlavných tematických prístupov.

Odvetvie private equity a venture capital tiež zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní financovania menej rozvinutým odvetviam; je preto len prirodzené, že finančné prostriedky EÚ by sa mohli smerovať do tohto odvetvia a prostredníctvom tohto odvetvia, pričom správcovia fondov a portfóliové spoločnosti sú príjemcami finančných prostriedkov EÚ. Súčasný dlhodobý rozpočet EÚ, ktorý predstavuje 1,074 bilióna EUR, je zameraný na podporu strategických politík EÚ, ako aj na riešenie spoločenských výziev a trhových medzier.

European Investment Bank Group tvoria Európska investičná banka (EIB) a EIF. EIF pôsobí ako komanditný partner pre správcov fondov a má dobré skúsenosti s ich podporou, čo predstavuje 15,9 miliardy EUR na venture capital a 12,4 miliardy EUR na private equity.

Nástroje financovania EÚ sa môžu napríklad zameriavať na výskum, inovácie a nové technológie (Horizon Europe); spravodlivé klimatické a digitálne prechody (prostredníctvom fondu Just Transition Fund a programu Digital Europe), pripravenosť, obnova a odolnosť (prostredníctvom nástroja Recovery and Resilience Facility, rescEU) alebo zdravie (prostredníctvom nového programu EU4Health).

Finančná podpora sa poskytuje prostredníctvom troch hlavných schém financovania:

EIC Pathfinder, ktorý sa venuje pokročilému výskumu prelomových technológií/technológií, ktoré menia hru. Očakávaný výsledok projektov v rámci programu Pathfinder musí byť dôkazom princípu, že hlavné myšlienky budúcej technológie sú realizovateľné;

EIC Transition, ktorý sa venuje transformácii výsledkov výskumu na inovačné príležitosti;

EIC Accelerator, ktorý sa venuje vývoju a rozširovaniu prelomových inovácií s vysokým rizikom a veľkým dopadom. EIC Accelerator sa zameriava najmä na inovácie, vychádzajúce z vedeckých objavov alebo technologických objavov (napr. deep tech). EIC Accelerator podporuje neskoršie fázy vývoja technológie, ako aj škálovanie. EIC Accelerator sa snaží podporovať spoločnosti, v ktorých bude podpora EIC pôsobiť ako katalyzátor na prilákanie ďalších investorov potrebných na rozšírenie inovácie.

Všetky programy financované z rozpočtu EÚ spadajú pod jeden z troch typov implementácie/riadenia v závislosti od povahy príslušného financovania:

Priame riadenie

Financovanie EÚ riadi priamo Európska komisia alebo výkonné agentúry, ktoré predstavujú približne 20 % rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Zdieľané riadenie

Európska komisia a vnútroštátne orgány riadia financovanie spoločne; to predstavuje približne 70 % programov EÚ.

Nepriame riadenie

Financujúce orgány riadia financovanie, partnerské organizácie alebo iné orgány v rámci EÚ alebo mimo nej, implementujúci partneri, na ktorých Komisia deleguje úlohy plnenia rozpočtu; to predstavuje približne 10 % rozpočtu EÚ.

Neváhajte a prečítajte si viac v priloženom výskume.