EIF sa zameriava na podporu potrebnej infraštruktúry súkromného sektorového VC s cieľom riešiť medzery a výzvy trhu a zároveň podporovať príležitosti s cieľom ďalšieho zvýšenia atraktívnosti európskeho VC ako alternatívnej triedy aktív.

Prieskum EIF VC a EIF PE MM z roku 2023 sa zameriavala na otázky súvisiace so sentimentom trhu, financovaním škálovania, európskou strategickou autonómiou a úlohou ľudského kapitálu (predovšetkým zručností a rozmanitosti) v európskom VC a stredne veľkom PE. Pozrieme sa na súčasnú situáciu, udalosti v nedávnej minulosti a očakávania do budúcnosti. Súčasná pracovná verzia EIF 2023/93 sa zameriava na témy sentimentu trhu VC, financovania škálovania a ľudského kapitálu. Závery sú tiež zhrnuté a porovnané časovo. Viacero publikácií o ďalších témach prieskumu je v príprave, ako napríklad výsledky prieskumu EIF PE MM.

Zaujímavé zistenia:

• 70% respondentov sa podelilo o skľučujúce vnímanie súčasného prostredia získavania finančných prostriedkov. Okrem toho sú dva z troch najväčších výziev v oblasti podnikania VC v roku 2023 spojené s náborom finančných prostriedkov.

• Zatiaľ čo respondenti stále uvádzajú priemerný počet nových investícií, tempo sa výrazne spomalilo. Podobne veľká časť VC uviedla ťažkosti pri hľadaní kooperujúcich fondov. Súladne s týmito zisteniami väčšina respondentov hlási pokles konkurencie medzi investormi a vstupných cien. Vysoké ocenenia investičných spoločností už nie sú významnou výzvou pre VC.

• Portfóliové spoločnosti sa vyvíjali horšie, než sa očakávalo, pre viac VC než počas krízy COVID-19, a respondent očakávajú viac úpadkov ako v predchádzajúcom roku. Prístup k externým finančným prostriedkom portfóliových spoločností sa výrazne zhoršil. Rekordných 2 z 3 VC hlásilo pokles ocenenia portfóliových spoločností.

• Podobne ako v predchádzajúcich rokoch je zabezpečenie kapitálu prostredníctvom kapitálového financovania najväčšou výzvou pre portfóliové spoločnosti VC, nasledované náborom kvalifikovaných profesionálov a získavaním a udržiavaním zákazníkov.

• 72% VC uviedlo, že prostredie východu sa v roku 2023 výrazne zhoršilo. Pokiaľ ide o východné trasy, relatívna dôležitosť IPO a predajov obchodom sa znížila, zatiaľ čo sa zvýšil počet úpadkov, sekundárnych predajov a predajov finančným investorom. IPO/predaje uvedených akcií boli zaznamenané hlavne na základe primárnych výpisov mimo EÚ. V skutočnosti sa spolu so získavaním finančných prostriedkov celkové prostredie východu stalo najväčšou výzvou pre VC.

• Kľúčovými výzvami prostredia východu sú nedostatočná likvidita na trhu IPO a ťažkosti pri hľadaní potenciálnych kupcov.

• Podľa 77% VC sa ceny východu ďalej znížili, ako sa očakávalo v prieskume minulého roka. Napriek tomu však 1 zo 3 VC očakáva oživenie v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov.

• Zatiaľ čo mnohé ukazovatele sentimentu trhu prieskumu EIF VC, ktoré sa týkajú súčasnej situácie, sa ďalej zhoršili v porovnaní s rokom 2022, očakávania pre nasledujúcich 12 mesiacov sa zlepšili pre väčšinu z uvedených kategórií.

• Zároveň dôvera v dlhodobé vyhliadky rastu priemyslu VC klesla v roku 2023.

Celý prieskum nájdete v prílohe.