Európsky Investičný fond v spolupráci s Invest Europe sa zamerali na VC fondy a ich počínanie v súčasnom makroekonomickom sentimente a geopolitickom nastavení. Štúdii sa zúčastnilo 443 respondentov (16% Pre-seed, 33% Seed, 35% Early stage a 150 Later/Growt stage VC hráčov).

Porovnanie súčasnej situácii s koronavírusovým obdobím:

• VC vnímanie prostredia fundraisingu je horšie ako počas krízy COVID-19 s veľkou väčšinou opýtaných VC očakáva, že sa v nasledujúcom roku ešte zhorší. Okrem toho nájdenie spoluinvestorov sa stal pre poskytovateľov rizikového kapitálu ťažším a očakáva sa, že bude ďalej zhoršovať.

• Počet prijatých nových investícií a investičných návrhov je menej postihnutých súčasnou krízou v porovnaní s krízou COVID-19.

• Konkurencia medzi investormi o spoločnosti, do ktorých sa investuje výrazne klesla a mnohí očakávajú ďalší pokles. Približne polovica VC uvádzajú, že vstupné ceny klesli viac ako počas COVID-19 krízy a väčšina očakáva ich ďalší pokles v budúcom roku. Vysoké ohodnotenie spoločností, do ktorých investuje, už nie je primárne dôležité pre VC, aj keď v roku 2021 bola vnímaná ako prvá najviac dôležitá výzva, ktorej čelí biznis rizikového kapitálu.

Súčasne zmeny pohľadu:

• VC zmenili relatívnu dôležitosť ich kritériá výberu investícií ako odpoveď k súčasným geopolitickým a makroekonomická situácia.

• Popri manažérskom tíme, potenciál škálovateľnosti a technológie, finančné kritériá, ako je ocenenie a obchodné podmienky, schopnosť generovať hotovosť a ziskovosť sa stala dôležitejšou. Zároveň význam ESG sa stáva novou dôležitou úvahou.

• Investičné spoločnosti zmenili aj svoju investičnú stratégiu do istej miery. Zmeny nastali najmä s ohľadom na požadované skúsenosti podnikateľa a preferovaný sektor/priemysel.

Hlavné problémy sektora:

• Zabezpečenie kapitálového financovania, zabezpečenie likvidity, a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v súčasnosti najviac ohrozujúce otázky prežitia pre portfóliové spoločnosti.

• Medzi výzvy súvisiace s trhom patrí zákaznícka akvizícia a udržanie sa javí ako najviac naliehavý problém.

• Pokiaľ ide o prevádzkové výzvy, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, rastúce náklady práce a prerušenia ponukového reťazca sú obzvlášť znepokojujúce pre spoločnosti podporované VC.

Celú štúdiu si môžeme prečítať v prílohe.