SLOVCAKPMG v spolupráci so študentskými parlamentami Národohospodárskej fakultyPodnikového manažmentu, si Vás dovoľujú pozvať na sériu odborných a praktických seminárov, ktoré sa uskutočnia počas semestra online.

Pre koho sú semináre určené?

Séria seminárov je určená pre pokročilých, primárne však pre študentov NHF a FPM. Účastníci sa môžu dopracovať k spestreniu svojho životopisu v podobe certifikátu, pričom podmienkou je účasť aspoň na 2 stretnutiach.

Časový harmonogram

Stretnutia sa budú konať 4x za semester online cez Microsoft Teams.

Začiatok stretnutí:      17:00
Koniec stretnutí:         18:00

Dátumy a témy stretnutí:

a) 13.04.2021 – Analýza súvahy z pohľadu finančného due diligence
b) 20.04.2021 – Analýza výsledovky z pohľadu finančného due diligence
c) 27.04.2021 – Správne použitie násobkov pri privátnych transakciách                         d) 05.05.2021 – Reality check/lessons learned pri PE investíciách                                                           

V dôsledku vyťaženia lektorov Miroslava Taliana, FCCA a Karola Balca, ACCA, MRICS si SLOVCA vyhradzuje právo na zmenu termínu konania seminárov. V prípade zmien budú účastníci seminárov kontaktovaní e-mailom s podrobnými informáciami o zmene.

Podrobný program online stretnutí

13.04.2021: Analýza súvahy z pohľadu finančného due diligence (Miroslav Talian)

Seminár bude zameraný na predstavenie základných analýz dlhodobého majetku, pracovného kapitálu a čistého dlhu. Taktiež sa zameria na závery jednotlivých analýz zakomponovať do ocenenia spoločnosti, prípadne ako identifikované riziká mitigovať.

20.04.2021: Analýza výsledovky z pohľadu finančného due diligence (Miroslav Talian)

Seminár bude zameraný na predstavenie základných analýz finančnej výkonnosti cieľovej spoločnosti na úrovni EBITDA. Vysvetlenie dôležitosti tohto ukazovateľa a nadväznosť na prevádzkové peňažné toky.

27.04.2021: Správne použitie násobkov pri privátnych transakciách (Karol Balco)

Seminár bude zameraný na vysvetlenie správneho použitia transakčných násobkov pri privátnych transakciách v porovnaní s kapitálovými trhmi. Zároveň sa bude zameriavať na prepojenie ocenenia metódou diskontovaných peňažných tokov a základné rozdiely týchto metód ocenenia.

05.05.2021: Reality check/lessons learned pri PE investíciách (Boris Kostík a Martin Chocholáček)

O školiteľoch

Miroslav Talian je členom Asociácie certifikovaných účtovníkov (ACCA), medzinárodnej profesijnej organizácie v odbore účtovníctva a absolvoval kurz v oblasti podnikových financií na Harvard Extension School. V súčasnosti je v KPMG člen tímu Deal Advisory, kde ako manažér vedie tím profesionálov poskytujúcich poradenstvo na strane predávajúceho či kupujúceho. Skúsenosti vzťahujúce sa k finančnému due diligence získal na projektoch z rôznych odvetví vrátane automobilového priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva, výroby či FMCG. Miroslav je absolventom inžinierskeho štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore hospodárskej diplomacie.

Karol Balco je absolventom magisterského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave so zameraním na finančný manažment. 2 roky pracoval priamo s akcionármi v skupine Matador, kde asistoval pri kľúčových M&A a strategických projektoch. Bol zodpovedný za pravidelné ocenenie spoločností v portfóliu skupiny pre účel strategického riadenia a performance managementu. Po odchode z Matadoru pracoval 2 roky v Rakúsku ako manažér v Big4 spoločnosti. Vo februári 2020 sa vrátil do KPMG na Slovensku a aktuálne zastáva pozíciu senior manažéra a vedie Oddelenie oceňovania a finančného modelovania.

Boris Kostík je profesionál v oblasti investičného bankovníctva s rozsiahlymi skúsenosťami v poskytovaní strategického poradenstva podnikom a vládam v súvislosti s fúziami a akvizíciami, finančným modelovaním a oceňovaním, due diligence a vykazovaním klientov a vedením projektových prác počas celého ich životného cyklu. V súčasnosti zastáva pozíciu Director a člen predstavenstva vo Wood & Company, kde zodpovedá za M&A, finančné/poradenské služby a portfólio manažér private equity fondu zameraného na slovenské SME. Je členom dozornej rady spoločností KOSIT, HOPIN, Virtual Reality Media a Eyerim. Členom predstavenstva v Saneca Pharmaceuticals, SLOVCA a zástupca Eterus Capital.

Martin Chocholáček je profesionál v oblasti private equity investícií do súkromných spoločností s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti riadenia procesov fúzií a akvizícií zo strany investora, vrátane due diligence, finančných analýz a modelovania, oceňovania a hodnotenia podnikateľských plánov a vízií majiteľov firiem. V súčasnosti je viceprezidentom Enterprise Investors, najstaršej a jednej z najväčších private equity firiem v strednej Európe, zodpovedný za investície na Slovensku a v Českej republike. Do firmy prišiel v r. 2012 a bol zodpovedný za investície v spoločnostiach ako Nay Elektrodom, Scitec Nutrition, Noriel, CBA Slovakia a Kofola. Je člen predstavenstva SLOVCA. V minulosti pôsobil v spoločnosti Wood & Company pri PE investíciách fondu SRKF (teraz Eterus Capital), taktiež mal na starosti IPOs, M&A poradenstvo a finančné modelovanie pre globálneho PE investora a pri projektovom financovaní (PPP projekty výstavby diaľníc na Slovensku).

Ako sa prihlásiť?

1. Vyplňte a pošlite email na adresu baloga@slovca.sk (uveďte predmet: Semináre, motiváciu prihlásenia, pracovné skúsenosti v obore a životopis v prílohe) najneskôr do 09.04.2021. Vzhľadom na veľký počet záujemcov, prihláste sa prosím iba v prípade seriózneho záujmu.
2. Počkajte na potvrdzovací email.
3. Zúčastnite sa prvého semináru