Dňa 24. októbra 2023 sa v hotely Saffron v Bratislave pod záštitou SLOVCA uskutočnila séria prezentácií s názvom "Rizikový kapitál a spin-off: Ako funguje spolupráca v zahraničí" na konferencii COINTT. V tomto bloku vystúpili Ján Kutan, prezident SLOVCA, Tomáš Klinka, partner vo firme SIGNUM Legal, a Mikuláš Vargič, partner vo firme Kristína & Mikuláš Advokáti s.r.o.

Ján Kutan, prezident SLOVCA

Prezentácia sa v prvej časti zaoberala rôznymi fázami financovania pre začínajúce podniky, vrátane investovania vlastného času a úsilia zakladateľov do budúcnosti firmy. Ďalšie finančné možnosti zahŕňali financovanie od rodiny a priateľov, crowdfundig a predpredajové kampane, anjelských investorov, fondy rizikového kapitálu a strategických investorov. Prezentácia zdôraznila dôležitosť dôkladnej prípravy a právneho poradenstva a pripravenosť na proces due diligence pri získavaní investícií od rôznych typov investorov.

Druhá časť prezentácie bola venovaná Slovenskej asociácii pre súkromný kapitál a rozvojový kapitál (SLOVCA), záujmovému združeniu investičných subjektov aktívnych na Slovensku. SLOVCA sa zameriava na zlepšenie investičného prostredia a poskytuje platformu na zastupovanie spoločných záujmov investorov. Aktivity SLOVCA zahŕňajú zvyšovanie povedomia o alternatívnych finančných možnostiach, pomoc pri získavaní financií pre podnikateľské plány a poskytovanie sieťovania medzi členmi. SLOVCA sa tiež angažuje v legislatívnom a daňovom prostredí, aby podporovala investície do súkromného kapitálu a rozvojového kapitálu.

Tomáš Klinka, partner vo firme SIGNUM Legal

Prezentácia s názvom "Spin-off na slovenských univerzitách (možnosti a obmedzenia)" zdôraznila rôzne modely a podmienky pre založenie spin-offov na slovenských univerzitách. Diskutovala najbežnejší model "Inkubátor" a uviedla príklady ako STU Scientific, SAFTRA a CEIT v minulosti. Zdôraznila výhody využívania univerzitných aktív vo frameworku spin-offov a venovala sa potrebe predchádzajúceho súhlasu univerzitného výboru pre právne akcie týkajúce sa založenia novej právnickej osoby alebo investície. Prezentácia však upozornila na riziko zákazu súťaže.

Súhrn zvýraznil nasledovné kľúčové body:

• Univerzity a v.v.i. môžu založiť spin-offy bez závažných obmedzení.

• Model "Inkubátor" je výhodný pri využívaní aktív univerzity.

• Zákaz súťaže môže predstavovať výzvy pre spin-offy univerzít.

• Vedci nemusia nutne byť spoluvlastníkmi alebo riaditeľmi, ale majú nárok na odmenu.

• Udržiavanie poriadku v dozornej rade je kľúčové pre predchádzanie spoločnému vlastníctvu.

• Správne rozloženie rizika je kľúčom k správe vzťahov s investorom.

• Niektoré spin-offy by mohli kvalifikovať ako verejný obstarávateľ.

Prezentácia z prednáčky

Mikuláš Vargič, partner vo firme Kristína & Mikuláš Advokáti s.r.o.

Prezentácia sa venovala základným prvkov spin-offov a ich významu, pričom zdôraznila kľúčovú úlohu tímu a vysoký rozpočet potrebný na ich zriadenie. Do rozhodovacieho procesu sú zapojené rôzne strany, vrátane univerzít, zakladateľov, vedcov a investorov.

Zdôraznila vysoké náklady a počiatočné investície potrebné pre podnikanie, spolu s výzvami pri generovaní príjmov v počiatočnej fáze. Prezentácia uvádza kľúčové výdavky, vrátane miezd, výskumu a vývoja, nájmov, služieb, duševného vlastníctva a hardvéru.

Na zabezpečenie financií na začiatku sa zvažujú možnosti ako rodinné kancelárie, anjelskí investori a inkubátory. Následné fázy financovania môžu zahŕňať nedilutívne financovanie, rizikový kapitál alebo priemyselné partnerstvá, ktoré vedú k potenciálnym stratégiám ukončenia.

Boli vymedzené faktory ovplyvňujúce výber financovania, ako je investičná stratégia, čas na trhu, vývojové míľniky, pridaná hodnota investora, veľkosť podielu a partnerské siete.

Investori a inštitúcie spojené s projektom zahŕňajú i&i Prague, Comenius University Innovations Prague a rôzne akademické a verejné sektory. Prezentácia tiež vymedzuje cestu patentu, začínajúc s prvým udeleným patentom a končiac s začiatkom testovania materiálov akreditovanými laboratóriami, spolu s rôznymi fázami financovania a vývoja.