Predstavujeme vám najkomplexnejšie a najautoritatívnejšie zdroje údajov o získavaní, investovaní a odpredaji, ktoré pokrývajú viac ako 1 750 firiem a 94% z 846 miliárd eur spravovaných kapitálov v Európe (k 31. decembru 2021), poskytované Invest Europe.

FUNDRAISING

Celkové získanie finančných prostriedkov v Európe v roku 2022 dosiahlo nové maximum, kde bolo získaných 170 miliárd eur 801 fondmi, čo znamená nárast o 30% oproti roku 2021. Najväčším zdrojom finančných prostriedkov boli penzijné fondy, ktoré tvorili 27% z celkového získaného kapitálu, nasledované fondmi fondov a inými správcami aktív. Severná Amerika bola najväčším zdrojom kapitálu s podielom 24% na celkovom objeme, nasledovaná Áziou a Austráliou so 22%. Sektor venture capital získal rekordných 23 miliárd eur, zatiaľ čo buyout získal 111 miliárd eur, čo je 51% viac ako priemer za posledných päť rokov. Sektor growth fundraising tiež dosiahol silný rok, kde sa mu podarilo získať 21 miliárd eur, čo je druhá najvyššia úroveň v histórii.

INVESTÍCIE

V roku 2022 dosiahla celková suma investícií v európskych spoločnostiach vlastníctva €130 miliárd, čo predstavuje druhú najvyššiu úroveň v histórii. Túto sumu získalo 9 033 spoločností, z ktorých 87% boli malé a stredné podniky. Sektor informačných a komunikačných technológií získal viac ako €43 miliárd investícií a v kombinácii s sektorom spotrebiteľských tovarov a služieb tvoril viac ako 50% investícií podľa objemu. Investície do rizikového kapitálu dosiahli sumu €18 miliárd, takmer o 50% viac ako priemerná suma z minulých piatich rokov, pričom 5 435 malých a stredných podnikov získalo rizikové kapitálové investície, čo predstavuje približne 60% z celkového počtu podporených spoločností počas roka. Investície do výkupu dosiahli sumu €81 miliárd, čo je o 23% viac ako priemerná suma z minulých piatich rokov, zatiaľ čo investície do rastu dosiahli druhú najvyššiu úroveň v histórii, dosahujúc sumu €29 miliárd za rok, čo predstavuje 50% nad priemerom z predchádzajúcich piatich rokov. Investície európskych súkromných kapitálových a rizikových fondov dosiahli v roku 2022 0,62% európskeho HDP, čo je druhá najvyššia úroveň v histórii.

DIVESTÍCIE

V roku 2022 dosiahli predaje v európskych spoločnostiach hodnotu 33 miliárd eur, čo predstavuje pokles o 27% oproti predchádzajúcemu roku. Hlavnou stratégiou odchodu z firiem bola predaj ďalšiemu súkromnému kapitálovému fondu. Predajné transakcie v sektore rizikového kapitálu klesli o 11% na 2,7 miliardy eur, zatiaľ čo predaje v sektore výkupov dosiahli 22,5 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 31% v porovnaní s minulým rokom. Predaje v sektore rastu dosiahli v roku 2022 hodnotu 7,2 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 13% oproti roku 2021. V sektore informačných a komunikačných technológií a v sektore obchodných produktov a služieb boli najčastejšie realizované predaje. Celkovo bola divestment aktivita v roku 2022 ovplyvnená ťažkými makroekonomickými podmienkami počas roka.