SLOVCA dnes na tlačovej besede vyjadrila podporu novovytvorenému Stredoeuróspkemu fondu fondov (CEFoF). Tento fond fondov s alokáciou 80mil. Eur pre investície do fondov rizikového a rozvojového kapitálu v krajinách strednej Európy (CZ, AT, SK, HU, SI) môže výrazne podporiť rozvoj kapitálového trhu na Slovensku, ako aj malých a stredných podnikov. Práve nedostatok kapitálu z dôvodu nízkej angažovanosti inštitucionálnych investorov na Slovensku vnímame ako problém s ktorým chce SLOVCA pracovať, a ktorý Stredoeurópsky fond fondov uchopil.

Pre bližšie informácie o Stredoeurópskom fonde fondov navštívte ich stránku TU alebo si prečítajte správu od portálu Euractiv TU.

Tému pokryl aj denník Pravda TU, ako aj Hospodárske noviny TU.

Vyhlásenie predsedu SLOVCA Jána Kutana na tlačovej besede:

Vážený viceprezident Európskej investičnej banky pán Vazil Hudák, Vážený riaditeľ
sekcie riadenia mandátov EIF pán Hubert Cottogni, Vážený podpredseda
predstavenstva SZRB Asset Management pán Peter Diettrich, Vážený riaditeľ odboru
MF SR pán Martin Polónyi, Vážení prítomní a hostia.


Som veľmi rád, že môžem byť, aj z titulu predsedu Správnej rady našej asociácie,
súčasťou predstavenia iniciatívy Stredoeurópskeho fondu fondov. SLOVCA (Slovenská
asociácia private equity a rozvojového kapitálu), je záujmové združenie profesionálnych
investorov s klasickou LP-GP štruktúrou ale aj organizácií z industrie ako poradenské
spoločnosti, advokátske kancelárie a podobne. SLOVCA je taktiež riadnym členom
európskeho združenia Invest Europe (bývalé označenie EVCA). Momentálne máme 14
členov a v tomto roku je v pláne významné rozširovanie členskej základne, a to tak
o riadnych členov, o pridružených členov ako aj o partnerov, na čom už niekoľko
mesiacov aktívne pracujeme. Medzi riadnych členov z radov investorov u nás patria
(zoradené v abecednom poradí) - ARX Equity, Enterprise Investors, Genesis Capital,
Limerock, Národný holdingový fond, Neulogy Ventures a Slovenský rastový a kapitálový fond. Medzi pridružených členov u nás patria (zoradené v abecednom poradí): Allen&Overy, Kinstellar, KPMG, M3 Partners, TaylorWessing, White&CaseZdruženie mladých podnikateľov Slovenska. Taktiež máme viacerých spolupracujúcich partnerov.
Neinštitucionalizovaným členom resp. partnerom je taktiež Slovak Business Agency
(ako jediný spoločník Národného holdingového fondu), ktorá prispieva k podpore,
prevádzke a k ostatnému zabezpečeniu SLOVCA. Tým, že sa SBA stala nedávno
členom EBAN (European Business Angel Network), otvára pre SLOVCA ďalšie
možnosti v rámci jej aktivít.


Vnímame sa na trhu ako subjekt, ktorý by mal reprezentovať záujmy profesionálnych
investorov voči vláde, relevantným tretím stranám a „policy-makerom“ ale hlavne ako
subjekt, ktorý vytvára možnosti networkingu v oblasti PE/VC. Tento rok plánujeme
organizovať alebo sa spolupodieľať na viacero eventoch v Bratislave, ktoré budeme pre
PE-VC stakeholderov organizovať spoločne s našimi členmi a partnermi. 
Našimi cieľmi sú najmä a) zvyšovanie povedomia o možnostiach alternatívneho
financovania pomocou poskytovania rozvojového kapitálu na Slovensku, b)
presadzovanie záujmov členov asociácie SLOVCA, c) pomoc podnikateľom získať
financovanie pre rozvoj svojho podnikateľského plánu a d) networking - kooperácia
medzi členmi asociácie pri investíciách, sprostredkovanie kontaktov a prístup ku členom
združenia pre tretie strany.


Práve z toho dôvodu sú iniciatívy obdobného druhu vždy veľmi vítané, predovšetkým
z dôvodu absencie medzinárodných inštitucionalizovaných LPs ako lokálnych
investorov. Slovensko v tomto smere z nášho pohľadu víta všetky aktivity, ktoré
umožnia dobudovať ekosystém. Jedným z možných krokov je, že budú spoluinvestovať
s podobnými regionálnymi alebo európskymi fondami fondov.
Typickí inštitucionálni investori, ako sú napríklad rôzne poisťovne, banky, prípadne
stavebné sporiteľne, na slovenskom trhu prakticky neexistujú a neinvestujú ako LPs do
lokálnych fondov, čím je náš PE/VC trh veľmi závislý od zahraničných investorov.

 

Pokiaľ sa týka samotnej iniciatívy, bude dôležité, aké budú kritéria na poskytovanie
podpory, aby nepredstavovali možné pokrivenie mantinelov a diskriminačné správanie.
Pokiaľ sa budú podporovať z verejných zdrojov, ale mali by zároveň reflektovať
charakter private equity investícií ako rizikového financovania, nebolo by vhodné kritéria
nastaviť tak, aby náklady zlyhania znášal poskytovateľ, čo by pre neho mohlo byť
likvidačné.


Toho času finalizujeme prípravu na zvolanie členskej schôdze našej asociácie, kde
okrem bodov zásadného významu pre napredovanie asociácie, zaradíme aj
informovanie a hľadanie podpory na prezentáciu tejto iniciatívy CEFoF. Domnievame
sa, že najmä naša asociácia by mala a mohla vykonávať výraznejšiu osvetu
a informovať potenciálnych záujemcov o predmetnej iniciatíve. Radi ostaneme
v blízkom kontakte s aktérmi tejto iniciatívy reprezentovanými na dnešnej tlačovej
konferencii a v najbližších týždňoch a mesiacoch budeme pokračovať v prípadných
bilaterálnych či multilaterálnych rokovaniach.


Ďakujem Vám za pozornosť.

 

Zdroj: http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2018/80-million-central-europe-fund-of-funds-to-support-smes-and-small-mid-caps.htm