Ak máte vaše nápady a riešenia priemyselnoprávne chránené, resp. podané žiadosti o priemyselnoprávnu ochranu v Úrade priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „ÚPV SR“) a máte aj komplexný profesionálny podnikateľský plán, môžete uvažovať aj nad možnosťou financovania vášho zámeru z externých zdrojov.

Takéto finančné prostriedky môžete získať z:

  • úverov (banky, podnikateľské subjekty a pod.)
  • grantov (Vláda SR, EÚ a pod.)
  • tzv. venture capital, kde zvyčajne investor kúpi podiel vášho podnikania

Spoločnosti pôsobiace v oblasti rizikového kapitálu

Jednou zo spoločností zaoberajúcich sa rizikovým kapitálom je Fond fondov, s. r. o. Spoločnosť zastrešuje fungovanie siedmich fondov rizikového kapitálu s rozdielnymi investičnými stratégiami, ktorých poslaním je stimulovať rozvoj sektora malých a stredných podnikov.

So zámerom zvýšiť povedomie o prístupnosti rizikového kapitálu na Slovensku bola založená Slovenská asociácia rizikového kapitáluSLOVCA spolupracuje s rôznymi slovenskými a zahraničnými inštitúciami a organizáciami na pri riešení problémov svojich členov a všeobecných otázok týkajúcich sa oblasti súkromného podnikania a v súčasnosti ponúka možnosť zastupovať spoločné záujmy investorov rizikového kapitálu.

Slovensko-americký podnikateľský fond (SAEF) je investičná spoločnosť typu rizikového kapitálu, ktorá investuje finančné zdroje do segmentu malých a stredných podnikov. Jeho hlavným poslaním je pôsobiť ako katalyzátor pre trvalo udržateľný rozvoj týchto podnikov na Slovensku. Fond investuje svoje finančné prostriedky formou zvýšenia základného imania, úveru alebo kombináciou oboch.

Prístup kapitálu pre malé a stredné podniky by mala zlepšiť iniciatíva Jeremie, ktorú slovenská vláda schválila v decembri 2008. Čerpanie z fondov rozvojového kapitálu, ktoré sprostredkováva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, sa začalo približne v roku 2010. Celkový objem alokovaných peňazí v rámci iniciatívy predstavuje 122 miliónov eur. Z toho 103 miliónov eur má zabezpečiť Európsky fond regionálneho rozvoja, zvyšok poskytne štátny rozpočet.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., ako špecializovaná banková inštitúcia poskytuje záručné a úverové programy na podporu malého a stredného podnikania. Hlavným vlastníkom a výlučným akcionárom banky je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR.

Zdroj: http://www.patentovat.sk/podnikanie-a-priemyselno-pravna-ochrana/%C2%ADhladanie-financnych-zdrojov-a-obchodnych-partnerov