Dňa 14.05.2018 sa konala v priestoroch Slovak Business Agency (SBA) - Národného podnikateľského centra (NPC) na Karadžičovej ulici v Bratislave členská schôdza nášho združenia a následný networking MIXER.

1.

Na členskej schôdzi po zvolení orgánov členskej schôdze predseda správnej rady Ján Kutan ako predsedajúci predniesol správu o činnosti združenia za ostatný čas, prezentoval vízie a plány na ďalšie obdobie (organizovanie podujatí, ďalšie rozširovanie členskej základne, plán zahraničných aktivít, vstup do AmCham a pod.). Člen správnej rady Ján Solík odprezentoval účtovný rok 2017 združenia, ktorý bol následne v predloženom znení schválený. Ján Kutan zosumarizoval doterajšiu časť roku 2018 a pripravený rozpočet na ostatnú časť roka 2018, ktorý bol v predloženom znení členskou schôdzou schválený.

(pokračovanie pod foto)

Členská schôdza odhlasovala zmenu stanov združenia, podľa ktorých bolo zmenené sídlo združenia na Rajskú 15/A, Bratislava, bol rozšírený počet členov správnej rady na možný počet 5 členov a bol zavedený nový druh členstva združenia - partnerské členstvo /cit. zo stanov o aký druh subjektu ide: združuje formálne alebo neformálne subjekty na základe určitého vnútorného kľúča (iné združenia, spolky, organizácie a pod.), ktorého členmi môžu byť aj subjekty, ktoré by mohli byť aj plnoprávnym členom alebo pridruženým členom združenia/. Stanovy po zmene umožňujú Správnej rade vytvárať poradné orgány (pracovné skupiny), ktorá bude riadiť a určovať ich smerovanie a podmienky fungovania. Členmi týchto nových pracovných skupín budú po ich prípadnom vytvorení nominanti členov združenia, prípadne iné vymenované osoby. K pracovným skupinám a k ostatnému už zabehnutému fungovaniu českej asociácie CVCA vystúpil predseda Správnej rady CVCA Jiří Beneš, a predseda pracovnej skupiny CVCA pre legislatívu a daňovú politiku (TLC - Tax & Legal Committee) Tomáš Doležil.

(pokračovanie pod foto)

Členská schôdza na návrh Správnej rady zvolila ďalšieho člena Správnej rady - Martina Chocholáčka z EI (momentálne má združenie po zvolení Martina 4 členov).

Na záver členskej schôdze boli navrhnutí a následne schválení nasledovní noví členovia združenia:

Riadny člen:

  1. Fond Inovácií a technológií (www.fondfit.sk)

Pridružení členovia:

  1. ASB Slovakia (http://www.asbgroup.eu/sk/)
  2. VGD Slovakia (https://sk.vgd.eu/)
  3. MARSH EUROPE (https://www.marsh.com/sk)
  4. ČECHOVÁ & PARTNERS (www.cechova.sk)
  5. V4 Legal (http://www.v4legal.sk)
  6. Ernst & Young Financial Advisory (http://www.ey.com/sk)

Členskú schôdzu predsedajúci následne oficiálne ukončil a pozval všetkých na druhú časť eventu – networking MIXER.

2.

Druhá časť večera pokračovala príhovorom predsedu správnej rady SLOVCA Jánom Kutanom, predsedom správnej rady CVCA Jiřím Benešom, povereným zástupcom EIF Michalom Košinom, ktorý v krátkosti predstavil aktivitu Stredoeurópskeho fondu fondov (CEFoF) a na záver vystúpila zástupkyňa hostiteľskej organizácie SBA Andrea Kubíková, ktorá v krátkosti predstavila aktivity NPC.

(pokračovanie pod foto)

Po oficiálnej časti Ján Kutan ešte raz poďakoval členom za hladký a vecný priebeh členskej schôdze, pogratuloval k zvoleniu novým 7 členom združenia, privítal ostatných hostí ktorí prišli na druhú časť programu (networking MIXER) a poprial všetkým dobrú chuť, nazdravie (podávalo sa vínko od Roba Páleníka) a pekný zvyšok večera.

(pokračovanie pod foto)

Networking MIXER-u sa zúčastnilo okolo 60 ľudí. V mene správnej rady vyslovujeme poďakovanie všetkým zúčastneným a zapojeným na organizácii a veríme, že obdobné akcie sa budú konať častejšie a v rovnakom úspešnom duchu. Najbližšie je na programe event organizovaný 0100 Conferences dňa 20. 06. 2018 (streda) v bratislavskom hoteli Carlton (http://www.slovca.sk/sk/podujatia/2018/0100-conferences-bratislava.html), ktorého je naše združenie partnerom. Členovia majú možnosť zúčastniť sa eventu za zvýhodnený cenu.

 

Ján Kutan

predseda správnej rady SLOVCA

Zdroj: www.slovca.sk